ปัจจัยอะไรที่ส่งผลกระทบกับตลาด Forex

มีปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งผล หรือมีอิทธิพลต่อตลาด Forex หรือตลาดอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ?

ถ้าจะพูดแบบชาวบ้านให้เข้าใจง่ายๆ ก็คือ ความต้องการซื้อและความต้องการขาย บวกปริมาณ เหมือนหลักเศรษฐศาสตร์ของการตลาดทั่วๆ ไป ที่ถูกขับเคลื่อนด้วยอุปสงค์และอุปทาน นั่นก็คือ

  • เมื่อมีผู้ซื้อ  มากกว่าผู้ขาย =  ราคาขึ้น (ราคาขึ้นเมื่อ Order sell น้อยกว่า Order  buy)
  • แต่ถ้ามีผู้ขาย  มากกว่าผู้ซื้อ = ราคาลง (ราคาลงเมื่อ Order sell มากกว่า Order  buy)

และปัจจัยอื่นๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งทางตรงและทางอ้อม

  • สถานะภาพทางเศรษฐกิจของชาติ – GDP, ฯล
  • นโยบายของธนาคารกลางสกุลเงิน – อัตราดอกเบี้ย
  • งบการค้าระหว่างประเทศ – การนำเข้า การส่งออก
  • ความมั่นคงของชาติ, การเมือง – การเลือกตั้ง นโยบายทางเศรษฐกิจของพรรคการเมือง
  • ความเชื่อมั่นทางตลาดของนักลงทุน – ความคาดหวังและข่าวลือต่างๆ
  • ปัจจัยอื่นๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ – ภัยพิบัติทางธรรมชาติ, เหตุก่อวินาศกรรม, จราจล ฯลฯ
  • เจ้ามือ หรือขาใหญ่ – เจ้าของพอร์ตใหญ่ๆที่มีทุนมหาศาล และรู้กลไกของตลาด Forex เป็นอย่างดี