Average Directional Index ประโยชน์และการนำไปใช้งาน

ADX ประโยชน์และการนำไปใช้งาน

ADX (Average Directional Index) เป็น Indicator ที่ใช้ยืนยันสัญญาณของตลาดว่ามีแนวโน้มหรือไม่ (Trend or Sideway) บอกความแข็งแกร่งของแนวโน้ม (ความแรงของราคาขึ้นหรือลง) ใช้คู่ควบกับ Plus หรือ Minus Direction Index (+Di ,-DI) เพื่อบอกแนวโน้มหรือเทรนด์ว่ากำลังอยู่ในช่วงขาขึ้นหรือขาลง? 

ADX indicators

ประโยชน์และการนำไปใช้งาน

Indicator ที่เป็น ADX  จะประกอบด้วยเส้นค่าเฉลี่ย 3 เส้น ซึ่งมีการนำไปใช้แล้วตีความหมายดังนี้

 

เส้นที่ 1 คือเส้น ADX

ใช้เป็นเส้นเพียงลำพังเพื่อบ่งบอกหรือยืนยันการเกิดเทรนด์ร่วมทั้งความแข็งแกร่งของเทรนด์ โดยดูจาก

  • ถ้าเส้น ADX มากกว่า 20 ความหมายคือเกิด Trend และมีความแข็งแกร่ง ไม่ว่าจะเป็นขาขึ้นหรือขาลง
  • ถ้าเส้น ADX น้อย 20 ความหมายคือไม่เกิด Trend เป็นการเคลื่อนที่แบบ Sideway หรือ Trend ยังอ่อนอยู่

indicators ADX

หมายเหตุ: ยังไม่สามารถบอกเทรนด์ว่าเป็นขาขึ้นหรือขาลงได้ ต้องดูจาก เส้น +DI กับเส้น -DI

 

 

เส้นที่ 2 คือเส้น +DI

ใช้ดูควบคู่กับเส้น -DI เพื่อดูแนวโน้ม และหาจุดที่ควรซื้อ โดยต้องดูเส้น ADX ประกอบเพื่อหาสัญญาณซื้อที่ดี ซึ่งดูได้จาก

  • ถ้าเส้น +DI ตัดเส้น -DI ขึ้น แสดงว่าเป็นแนวโน้มขาขึ้น ถือว่าเป็นจุดที่ควรซื้อ
  • ควรให้เส้น ADX อยู่เหนือ Level 20-25 จึงถือว่าเป็นสัญญาณซื้อที่ดี

ADX Plus Minus Directional Index

เส้นที่ 3 คือเส้น -DI

ใช้ดูควบคู่กับเส้น +DI เพื่อดูแนวโน้ม และหาจุดที่ควรขาย โดยต้องดูเส้น ADX ประกอบเพื่อหาสัญญาณขายที่ดี ซึ่งดูได้จาก

  • ถ้าเส้น -DI ตัดเส้น +DI ขึ้น นั้นหมายถึงเป็นแนวโน้มขาลง จึงเป็นจุดที่ควรขาย
  • ควรให้เส้น ADX อยู่เหนือ Level 20-25 จึงถือว่าเป็นสัญญาณขายที่ดี