Forex เบื้องต้น

ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา ตลาด forex ในประเทศไทยเริ่มมีคนรู้จักและให้ความสนใจกันมากขึ้นเรื่อยๆ  และมีนัก Trad ใหม่ๆ เกินขึ้นอย่างรวดเร็ว สำหรับผู้ที่สนใจแต่ยังไม่รู้จัก Forex บทความนี้จะช่วยคลายความสงสัยให้กับคุณ Forex...