Ký quỹ ngoại hối là gì?

Ký quỹ là ký quỹ, được khấu trừ khi mở đơn đặt hàng và được hoàn trả khi đơn đặt hàng đóng. Lấy một ví dụ:

  • Đòn bẩy 1:1 Để mở đơn đặt hàng 1 lot, chúng ta phải sử dụng $100,000 làm ký quỹ ký quỹ = 100.000 USD.
  • Tuy nhiên, nếu sử dụng đòn bẩy 1:100, ký quỹ sẽ giảm 100 lần, từ 100.000 USD xuống còn 1.000 USD.

Công thức tính ký quỹ

Ký quỹ = Giá mở cửa x Số lô x Kích thước hợp đồng / Đòn bẩy, ngoài ký quỹ, có một số điều đáng chú ý khác:

  • Số dư là số tiền tài khoản.
  • Tương đương là giá trị cổng hiện tại.
  • Ký quỹ miễn phí là số dư có thể mua được.
  • Tỷ lệ phần trăm số dư mức ký quỹ có liên quan đến mức đòn bẩy và sẽ được thông báo nếu dưới 60% và nếu thấp đến 0%, đơn đặt hàng sẽ bị buộc phải đóng hoặc “xóa cổng”.
Posted in Uncategorized