ซื้อเงินดอลลาร์สหรัฐ อีกช่องทางลงทุนปี 2559

ปัญหาของคนมีเงินอย่างหนึ่งก็คือ จะเอาเงินไปลงทุนอะไรดี สภาวะเศรษฐกิจไทยที่ชะลอตัว ไม่ว่าจะเป็นการส่งออกที่ลดลง รวมถึงปัญหาภัยแล้งที่จะมาถึง เนื่องจากปีทีผ่านมา การกักเก็บน้ำทำได้น้อย...